در کلاس ارف چه می گذرد ؟

در کلاس ارف چه می گذرد ؟