اجرای هنرجویان گیتار - آذرماه ۱۳۹۸

اجرای هنرجویان گیتار - آذرماه 1398

اجرای هنرجویان بزرگ آموزشگاه موسیقی شیدا در آذر ماه ۱۳۹۸ 

کسانی که یک روزی در کلاس آموزش گیتار آموزشگاه شیدا شرکت کرده و مراحل ترقی را یکی یکی پیمودند

اشتراک در: