در یادگیری موسیقی کدام مهمتر است: استعداد یا تمرین؟

در یادگیری موسیقی کدام مهمتر است: استعداد یا تمرین؟