کلاس ها

شنبه

 
ویولن
آموزش ویولن
 
باغلاما
 
تار
آموزش تار
 
سه تار
آموزش سه تار
 
تار
آموزش تار
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
سه تار
آموزش سه تار
 
سنتور
آموزش سنتور
 
آواز
آموزش آواز
 
تمبک
آموزش تمبک
 
تار
آموزش تار
 
سه تار
آموزش سه تار
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ

یکشنبه

 
سنتور
آموزش سنتور
 
تمبک
آموزش تمبک
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل
 
ویولن
آموزش ویولن
 
درام
 
گیتار
آموزش گیتار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ

دوشنبه

 
سه تار
آموزش سه تار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
سه تار
آموزش سه تار
 
تار
آموزش تار
 
گیتار
آموزش گیتار
 
تار
آموزش تار
 
ویولن
آموزش ویولن

سه شنبه

 
گیتار
آموزش گیتار
 
فلوت کلیددار
آموزش فلوت کلیددار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
ویولن
آموزش ویولن

چهارشنبه

 
دف
آموزش دف در آموزشگاه موسیقی شیدا مرزداران ،شهرک ژاندامری
 
پیانو
آموزش پیانو
 
تمبک
آموزش تمبک
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
ویولن
آموزش ویولن
 
کاخن
آموزش کاخن
 
گیتار
آموزش گیتار
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
پیانو
آموزش پیانو
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل

پنج شنبه

 
پیانو
آموزش پیانو
 
گیتار
آموزش گیتار
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک