کلاس ها

شنبه

 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
ویولن
آموزش ویولن
 
ویولن
آموزش ویولن
 
تار
آموزش تار
 
تار
آموزش تار
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
سنتور
آموزش سنتور
 
آواز
آموزش آواز
 
سه تار
آموزش سه تار
 
تمبک
آموزش تمبک
 
سه تار
آموزش سه تار

یکشنبه

 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
سنتور
آموزش سنتور
 
تمبک
آموزش تمبک
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل
 
ویولن
آموزش ویولن
 
درام
 
گیتار
آموزش گیتار
 
پیانو
آموزش پیانو

دوشنبه

 
گیتار
آموزش گیتار
 
ویولن
آموزش ویولن
 
سه تار
آموزش سه تار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
تار
آموزش تار

سه شنبه

 
ویولن
آموزش ویولن
 
فلوت کلیددار
آموزش فلوت کلیددار
 
گیتار
آموزش گیتار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ

چهارشنبه

 
دف
آموزش دف در آموزشگاه موسیقی شیدا مرزداران ،شهرک ژاندامری
 
پیانو
آموزش پیانو
 
تمبک
آموزش تمبک
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
ویولن
آموزش ویولن
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
کاخن
آموزش کاخن
 
گیتار
آموزش گیتار
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
پیانو
آموزش پیانو
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل

پنج شنبه

 
پیانو
آموزش پیانو
 
گیتار
آموزش گیتار
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک