کلاس ها

 
گیتار
آموزش گیتار

شنبه

 
سنتور
آموزش سنتور
 
کاخن
آموزش کاخن
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
تار
آموزش تار
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
پیانو
آموزش پیانو
 
دف
آموزش دف در آموزشگاه موسیقی شیدا مرزداران ،شهرک ژاندامری
 
تمبک
آموزش تمبک
 
پیانو
آموزش پیانو
 
تمبک
آموزش تمبک
 
سه تار
آموزش سه تار
 
سنتور
آموزش سنتور

یکشنبه

 
ویولنسل
آموزش ویولنسل
 
آواز
آموزش آواز
 
تمبک
آموزش تمبک
 
تمبک
آموزش تمبک
 
سنتور
آموزش سنتور
 
پیانو
آموزش پیانو
 
گیتار
آموزش گیتار
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
سنتور
آموزش سنتور
 
درام

دوشنبه

 
پیانو
آموزش پیانو
 
سه تار
آموزش سه تار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
تار
آموزش تار
 
سنتور
آموزش سنتور
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
گیتار
آموزش گیتار
 
ویولن
آموزش ویولن

سه شنبه

 
سنتور
آموزش سنتور
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
فلوت کلیددار
آموزش فلوت کلیددار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
ویولن
آموزش ویولن
 
پیانو
آموزش پیانو
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک

چهارشنبه

 
پیانو
آموزش پیانو
 
ویولن
آموزش ویولن
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ

پنج شنبه

 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک