کلاس ها

شنبه

 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
تار
آموزش تار
 
سنتور
آموزش سنتور
 
آواز
آموزش آواز
 
سه تار
آموزش سه تار
 
تمبک
آموزش تمبک
 
سه تار
آموزش سه تار
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
ویولن
آموزش ویولن
 
تار
آموزش تار

یکشنبه

 
ویولن
آموزش ویولن
 
درام
 
گیتار
آموزش گیتار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
سنتور
آموزش سنتور
 
تمبک
آموزش تمبک
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل

دوشنبه

 
پیانو
آموزش پیانو
 
تار
آموزش تار
 
گیتار
آموزش گیتار
 
ویولن
آموزش ویولن
 
سه تار
آموزش سه تار

سه شنبه

 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
ویولن
آموزش ویولن
 
فلوت کلیددار
آموزش فلوت کلیددار
 
گیتار
آموزش گیتار
 
پیانو
آموزش پیانو

چهارشنبه

 
ویولن
آموزش ویولن
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
کاخن
آموزش کاخن
 
گیتار
آموزش گیتار
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
پیانو
آموزش پیانو
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل
 
دف
آموزش دف در آموزشگاه موسیقی شیدا مرزداران ،شهرک ژاندامری
 
پیانو
آموزش پیانو
 
تمبک
آموزش تمبک
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ

پنج شنبه

 
پیانو
آموزش پیانو
 
گیتار
آموزش گیتار
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک