نحوه گرفتن ویولن روی شانه و چگونگی تنظیم بالشتک

نحوه گرفتن ویولن روی شانه