در آموزش گیتار چه سبکی مناسب است؟

در آموزش گیتار چه سبکی مناسب است؟