کلاس ها

شنبه

 
سه تار
آموزش سه تار
 
ویولن
آموزش ویولن
 
تار
آموزش تار
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
سنتور
آموزش سنتور
 
تار
آموزش تار
 
سه تار
آموزش سه تار
 
تمبک
آموزش تمبک
 
آواز
آواز

یکشنبه

 
پیانو
آموزش پیانو
 
گیتار
آموزش گیتار
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
گیتار
آموزش گیتار
 
سنتور
آموزش سنتور
 
تمبک
آموزش تمبک
 
ویولن
آموزش ویولن
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل

دوشنبه

 
پیانو
آموزش پیانو
 
گیتار
آموزش گیتار
 
سه تار
آموزش سه تار
 
ویولن
آموزش ویولن
 
تار
آموزش تار

سه شنبه

 
ویولن
آموزش ویولن
 
فلوت کلیددار
آموزش فلوت کلیددار
 
گیتار
آموزش گیتار
 
تار
آموزش تار
 
سه تار
آموزش سه تار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ

چهارشنبه

 
کاخن
 
پیانو
آموزش پیانو
 
پیانو
آموزش پیانو
 
دف
آموزش دف در آموزشگاه موسیقی شیدا مرزداران ،شهرک ژاندامری
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل
 
تمبک
آموزش تمبک
 
ویولن
آموزش ویولن
 
گیتار
آموزش گیتار
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک

پنج شنبه

 
گیتار
آموزش گیتار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک