کلاس ها

شنبه

 
تمبک
آموزش تمبک
 
آواز
آواز
 
سنتور
آموزش سنتور
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
ویولن
آموزش ویولن
 
سه تار
آموزش سه تار
 
تار
آموزش تار

یکشنبه

 
سنتور
آموزش سنتور
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
پیانو
آموزش پیانو
 
گیتار
آموزش گیتار
 
ویولن
آموزش ویولن
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل
 
تمبک
آموزش تمبک

دوشنبه

 
ویولن
آموزش ویولن
 
پیانو
آموزش پیانو
 
سه تار
آموزش سه تار
 
تار
آموزش تار
 
گیتار
آموزش گیتار

سه شنبه

 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
گیتار
آموزش گیتار
 
فلوت کلیددار
آموزش فلوت کلیددار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
ویولن
آموزش ویولن
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ

چهارشنبه

 
پیانو
آموزش پیانو
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
گیتار
آموزش گیتار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
ویولن
آموزش ویولن
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک

پنج شنبه

 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
گیتار
آموزش گیتار
 
پیانو
آموزش پیانو