کلاس ها

شنبه

 
ویولن
آموزش ویولن
 
سه تار
آموزش سه تار
 
تار
آموزش تار
 
تمبک
آموزش تمبک
 
آواز
آواز
 
سنتور
آموزش سنتور
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ

یکشنبه

 
ویولن
آموزش ویولن
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل
 
تمبک
آموزش تمبک
 
سنتور
آموزش سنتور
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
گیتار
آموزش گیتار
 
پیانو
آموزش پیانو

دوشنبه

 
سه تار
آموزش سه تار
 
تار
آموزش تار
 
گیتار
آموزش گیتار
 
ویولن
آموزش ویولن
 
پیانو
آموزش پیانو

سه شنبه

 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
فلوت کلیددار
آموزش فلوت کلیددار
 
گیتار
آموزش گیتار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
ویولن
آموزش ویولن
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ

چهارشنبه

 
گیتار
آموزش گیتار
 
پیانو
آموزش پیانو
 
ویولن
آموزش ویولن
 
سلفژ و تئوری موسیقی
آموزش سلفژ
 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
پیانو
آموزش پیانو
 
ویولنسل
آموزش ویولنسل

پنج شنبه

 
موسیقی کودک (اُرف)
آموزش موسیقی کودک
 
گیتار
آموزش گیتار
 
پیانو
آموزش پیانو